تمامی عزیزانی که افتخار همراهی با آنان، باعث رشد و پیشرفت مجموعه موج نو گردیده است.

باعث افتخار ماست که در اقیانوس خلاقیت همراه شما باشیم…